in

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ผศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย / ป้องกันมะเร็ง มังคุดหญิงต่อผู้หญิง


ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย / มังคุดป้องกันมะเร็ง ผู้หญิงถึงผู้หญิง
พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา


ผศ.ดร.พิเชฐ วิริยะจิตรา หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย / ป้องกันมะเร็ง มังคุด Women to Women ช่อง 3 วันที่ 29-01-59 เวลา 4.58 นาที .

source