in

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ผศ.ดร.พิเชฐ วิริยะจิตรา หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย มังคุดป้องกันมะเร็งในสตรี


ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย มังคุดป้องกันมะเร็ง ผู้หญิงถึงผู้หญิง
พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา


ติดต่อตัวแทนจำหน่าย BIM100 ศูนย์ศรีราชา โทร. 08-0101-9392 โอ๊ต
https://www.facebook.com/Srirachabetterhealth/
http://www.srirachabetterhealth.com/ .

source