in

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ผศ.ดร.พิเชฐ วิริยะจิตรา บรรยายผลการทดลองถนอมสายตา


ศ.ดร พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา บรรยายผลการทดลอง ถนอมดวงตา
พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา


สอบถามเรื่องดูแลสุขภาพและสายตา โทร 081-2951546 LINE ID:ko546 .

source