in

ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ #ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพไมเกรน โดย รศ. นพ.อำไพ พานทอง


#ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ ไมเกรน โดย รศ ดร อำไพ ปั้นทอง
ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ


ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ YouTube (http://www.youtube.com/editor) .

source