in

ภูมิสมดุล มะเร็ง มะเร็งเต้านมไม่สมดุล ตอนที่ 3


ภูมิสมดุล มะเร็งเต้านม ตอนที่ 3
ภูมิสมดุล มะเร็ง


ข้อแนะนำการใช้น้ำมังคุด (GM-1 extract) ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง หากต้องการใช้น้ำมังคุดอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้น้ำมังคุดที่ไม่มีส่วนผสมของเปลือกมังคุด เพราะมีสารแทนนิน ทำให้เกิดการสะสมในตับและไต ผลิตภัณฑ์ BIM 100 ไม่มีสารแทนนิน

source