in

apco hiv สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ HIV Mr. C (นามแฝง)


สัมภาษณ์ HIV คุณC (นามสมมติ)
apco hiv


นายซี (นามแฝง) ติดเชื้อเอชไอวีจนไวรัสกินกระดูกสันหลังและเป็นอัมพาต และแขนซ้ายขยับไม่ได้ หลังใช้นวัตกรรม APCO นาน 5 เดือน ก็สามารถคืนสู่คุณภาพชีวิตปกติได้ ด้วยพลังของ Killer T cells เพิ่มขึ้นจากการวิจัยของ APCO

source