in

bim มะเร็ง มะเร็งเต้านม สนใจสินค้า BIM โทร 086-880-2901 LINE ID : bimtoey


มะเร็งเต้านม สนใจผลิตภัณฑื BIM โทร 086-880-2901 LINE ID : bimtoey
bim มะเร็ง


คุณอาภาภรณ์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2 ที่ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง เธอมีอาการเคลโม และเริ่มมีอาการเปื่อย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ และในตอนนั้นเธอรู้จักอาหารเสริม BIM และตัดสินใจทาน BIM (สูตรสีเขียว) เพราะเธอหวังเพียงว่า เธอจะมีกำลังที่จะต่อสู้ในขั้นต่อไปของเคมีบำบัดหลังจากทาน BIM อย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้แพทย์ไม่พบมะเร็งจากเธออีกต่อไป .

source