in

operation bim SLE Allergy Operation Bim Testimonial


SLE ภูมิแพ้ตัวเอง Operation Bim Testimonial
operation bim


โรคพุ่มหรือโรค Sle เป็นโรคภูมิต้านตนเอง มันสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วย BIM เพื่อแก้ไขสาเหตุของโรคนี้ ซึ่งเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติมากกว่าการหลั่งสารสามชนิด ได้แก่ TNF-alpha, IL6 และ IL-17 บอกว่าจะลดให้กลับเป็นโทรปกติ 088-8826986 .

source