in

ใครว่า ผมสีเทาทำยากกกกก เทคนิคง่าย ๆ ทำสี "เทาในฝัน"เทคนิคการทำสีเทา ด้วยผลิตภัณฑ์ “Freecia Professional” เมื่อผมงอกใหม่ยาวเกิน 2 ซม. และปลายผมเคยผ่านการทำสีมาแล้ว

source