in

รถรับจ้างสาธารณะ


ควรมีการควบคุมระยะเวลาการใช้รถ เช่นเดียวกับแท็กซี่ ยังมีการบังคับให้เปลี่ยนรถอีก 10 ปี แต่รถสามล้อรับจ้างมีใช้จนเกิน 10 ปี และไม่มีหน่วยงานราชการมาควบคุม เรียกค่าโดยสารแล้วแต่อารมณ์ ควรติดตั้งมิเตอร์แท็กซี่ รถสามล้อและรถจักรยานยนต์

แก้ไขข้อความเมื่ออ่านต่อ ได้ที่นี่