in

เล่าสู่กันฟัง 020664 เรื่อง : เห็นชอบขึ้นทะเบียน “รถบ้าน”เรียกใช้บริการผ่านแอปฯได้เล่าสู่กันฟัง 020664 ช่วงแรก
เรื่อง : เห็นชอบขึ้นทะเบียน “รถบ้าน”เรียกใช้บริการผ่านแอปฯได้
สัมภาษณ์ : คุณยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

source