in

กาแฟ ขี้ ชะมด เที่ยวนครพนม ชม “ไร่กาแฟขี้ชะมด” ระบบเปิด ชมสัตว์น่ารักมากมาย


เที่ยว นครพนม ไปชม “ไร่กาแฟขี้ชะมด” ระบบเปิด ดูนานาสัตว์น่ารัก
กาแฟ ขี้ ชะมด

กาแฟขี้ชะมด “ไร่กาแฟตัด” จังหวัดนครพนม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่ที่บ้านใต้ ต.โพนจันทร์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ต.ต้นลิป เราไปที่จังเกิ้ลสเปซคาเฟ่ & บิสโทรคาเฟ่
source