in

กาแฟ ด ริ ป กาแฟดริปดอยหวาน สดจากฟาร์ม


กาแฟดริป (Drip) ดอยหวาน สดจากไร่
กาแฟ ด ริ ป

กาแฟดริปกล่องบรรจุ 10 ซอง พร้อมดื่ม เป็นกาแฟบดที่ผลิตจากดอยเทพเสด็จ จ.เชียงใหม่
source