in

ถ้วย กาแฟ กาแฟหนึ่งแก้ว กาแฟหนึ่งแก้ว สนทนากับ สมโชค ปรามงกิจ, อุรัก ราไวย์ (เจ้าเล เกาะสิเหร่)


รายการหนึ่งถ้วยกาแฟ one coffee สนทนากับ สมโชค ประโมงกิจ ชาติพันธ์ุอุรักราโว้ย (ชาวเล เกาะสิเหร่ )
ถ้วย กาแฟ

สืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวอุรักษ์ ราไวย์ (ชาวเล เกาะสิเหร่) เป็นการสนทนากับคุณสมโชค ปรามงกิจ หลานชายของแม่จิ๋ว พรหมกิจ ศิลปินแห่งชาติ ประเพณี ประเพณี วัฒนธรรม การทำบุญที่บ้าน วัฒนธรรมอาหาร ของชาวบ้านที่มีมาช้านานและเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบจากทะเล ใช้ปรุงอาหารที่สดสะอาด
source