in

เครื่อง ชง กาแฟ nespresso ครั้งแรกกับ Nespresso เรียนรู้การทำกาแฟจากเครื่องชงกาแฟ Nesspresso ของคุณ


1st time with Nespresso หัดชงกาแฟจากเครื่อง Nesspresso
เครื่อง ชง กาแฟ nespresso

เพิ่งซื้อเครื่องชงกาแฟใหม่ ดังนั้นลองบันทึกวิดีโอเมื่อใช้งานครั้งแรก 🙂
source