in

เมล็ด กาแฟ คั่ว Drip Coffee Hario V60 Dripper Kasuya Tetsu 02 เมล็ดกาแฟแม่จันใต้ จ.เชียงราย (กรรมวิธีน้ำผึ้ง คั่วอ่อน)


ดริปกาแฟ Hario V60 Dripper Kasuya Tetsu 02 เมล็ดกาแฟแม่จันใต้ จ.เชียงราย (Honey Process คั่วอ่อน)
เมล็ด กาแฟ คั่ว

อัตราส่วน 1:15 -เมล็ดกาแฟ 20g -น้ำ 300 ml -น้ำร้อน 93 องศาเซลเซียส -น้ำเท +50+70+60+60+60 = 300ml -ใช้เวลาประมาณ 03.30 นาทีในการสกัด -รสชาติกาแฟ -เปรี้ยวหวาน Fruity หวานใน ตอนจบ
source