in

คอ ล ลา เจน คือ คอลลาเจนของเมย์ คอลลาเจน


คอลลาเจน ของมาย์คคอลลาเจน
คอ ล ลา เจน คือ

มายด์คอลลาเจนเป็นโปรตีนธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเรา ประกอบด้วยสารสำคัญ 2 ชนิด คือ Proteoglycan และ Glycosamionglycans จัดเป็นโปรตีนเนื้อเยื่อเส้นใยที่ยืดหยุ่นได้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเส้นใยยืดหยุ่นซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด กรดหลักคือไกลซีน โพรลีนและไฮดรอกซีโพรลีน มีความสำคัญต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ตั้งแต่กล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ เหงือก ฟัน ตา หลอดเลือด ผิวหนัง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
source