in

อ มา โด้ คอ ล ลา เจน คอลลาเจนรักษาข้อเสื่อมได้…จริงหรือ??? | หมอยามาตอบ EP.30


คอลลาเจนรักษาข้อเสื่อมได้…จริงหรือ??? | หมอยามาตอบ EP.30
อ มา โด้ คอ ล ลา เจน

คนไข้ข้อเสื่อม จะมีการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนที่หุ้มบริเวณข้อ ซึ่งคอลลาเจน เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกระดูกอ่อนที่ผิวข้อ …
source