in

ถ่ายหมาในกินซากกวางที่เขาใหญ่ สนุกมาก (dhole, asiatic wild dog)หมาในที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ล่ากวางได้ในลำตะคองใกล้ร้านกาแฟของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ใกล้ ๆ นอกจากนี้ ตะกวดหรือตัวเงินตัวทองยังมาแย่งกินซากด้วย การล่าของหมาในทำให้ระบบนิเวศน์ของป่ามีความสมดุลย์ Dhole, Asiatic Wild dog Eating deer carcass.

source