in

CIP30602 บ้านสุนัขอัจฉริยะชื่อผลงาน บ้านสุนัขอัจฉริยะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/6
โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ผู้จัดทำ
1.นายนิธิพัฒน์ สันตะวงศ์
2.นายรชานนท์ พรรณา
3.นางสาวปรีดี หารบุรุษ
4.นางสาวอรอุมา อุโมง
5.นางสาวออมทรัพย์ จวงพันธ์

source