in

ละครก่อนข่าวเรื่องต่อไปได้แก่

อยากเป็นดารา

ลองนึกดูว่าเรื่องต่อไปคืออะไร เพราะตอนนี้ที่ออกอากาศแล้วน่าจะประมาณครึ่งเรื่องและละครหลายเรื่องก่อนที่ข่าวจะจบ

แก้ไขข้อความเมื่ออ่านต่อ ได้ที่นี่