in

กับข้าวง่ายๆแต่ทานได้สุดแซ่บตำหน่อไม้แกล้มปลาหมึกกล้วยแกล้มมะระตำหน่อไม้แกล้มปลาหมึกกล้วยแกล้มมะระ

#ตำหน่อไม้แกล้ม#ปลาหมึกกล้วยแกล้ม#มะระ

source