in

ขนมปุยฝ้ายกศน.ตำบลหนองสาหร่าย จัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำขนมไทย ในวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ 6 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

source