in

ต้ม ยํา กุ้ง Mama’s Tom Yum Goong Super แช่กุ้งเน้นๆ 06/11/64


มาม่าต้มยํากุ้ง แช่บสุดๆกุ้งเต็มๆ06/11/64
ต้ม ยํา กุ้ง

มาม่าต้มยำกุ้ง กุ้งเยอะ อร่อยสุดๆ
source