in

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 กิจกรรมประกอบอาหารสาระสำคัญ: เมนูไข่แปลงโฉมระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2564
กิจกรรมการเรียนรู้ :กิจกรรมประกอบอาหาร
สาระสำคัญ: เมนูไข่แปลงโฉม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
1.ส่งเสริมอุปนิสัยที่2การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ เช่น การกำหนดเป้าหมาย
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองEFด้านการจดจ่อใส่ใจ
3. ส่งเสริมการลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
คุณครูผู้สอน :
1.นางสาวสิริยากร สกุลใหลจิตเจริญ
2.นางสาวบุษบา ศรีโยธา
3.นางสาวนิรมล ครุฑใจกล้า
4.นางสาวปราณี ชำนาญกิจ

source