in

#เข้าป่าทำอาหารกินกลางป่า#คนรักธรรมชาติ#ชอบเข้าป่า#AKHA Nuea#อาข่าลาวเหนือ##วิถีชีวิตของคนอาข่าบนดอยหากินตามธรรมชาติเอาตัวรอดไปวันๆ#

source