in

การแข่งขันหมากรุกไทยออนไลน์เยาวชน ไม่เกิน12ปีคณิศร vs กรนัฏฐ์การแข่งขันหมากรุกไทยออนไลน์เยาวชน ไม่เกิน12ปี
คณิศร vs กรนัฏฐ์

source