in

คนนึงมองเห็นอนาคต อีกคนอ่านใจได้ เล่นหมากรุกกัน ใครชนะครับ


พบคำถามที่น่าสนใจ ฉันไม่รู้ว่าจะใช้ตรรกะอะไร

ใครชนะแบบนี้อ่านต่อ ได้ที่นี่