in

หมากฮอส 4 เกมสุดมันพบกับ4เกมสุดมัน มาตรฐาน พบ สามตัวเรียงยกก้อน,ซามุไร พบ อีปุ้ม,สามตัวเรียง พบ อีปุ้ม,มาตรฐาน พบ ผสมสามตัวเรียง

source