in

เกม ออนไลน์ เล่นออนไลน์OX


เล่นเกมออนไลน์ OX
เกม ออนไลน์


Tig-tag-to หรือ XO เป็นเกมกระดานประเภทหนึ่ง เนื่องจากวิธีการเล่น ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันเขียนวงกลมและเครื่องหมายกากบาท (X) บนกระดาษ คนไทยเรียกว่า tic-tac-toe ประเภท : เกมกระดาษและดินสอ ทักษะที่จำเป็น : กลยุทธ์ ยุทธวิธี ประเภทเกม : กระดาษ และเกมดินสอ จำนวนผู้เล่น: 2 ระยะเวลาการตั้งค่า: โอกาสสุ่มต่ำมาก: ไม่มี ระยะเวลาเล่น: ~1 นาที

source