in

คำคุณศัพท์ Adjective | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไรคําคุณศัพท์ adjective คืออะไร : คําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษมีหน้าที่ขยายหรืออธิบายลักษณะของคำนาม คล้ายกับภาษาไทย เช่น big dog หมาตัวใหญ่ คำว่า big คือคำคุณศัพท์
CR.Ajarn Suparada
ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี!
? ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
? https://www.youtube.com/watch?v=IHu-K…​

? ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
? https://www.youtube.com/watch?v=URCUv…​

? ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
? https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r…​

? เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
? https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1…​

? 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
? https://www.youtube.com/watch?v=iGS5s…​

? ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
? https://www.youtube.com/watch?v=BYqot…​

?วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
?https://www.youtube.com/watch?v=in1gK…​

? Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
? https://www.youtube.com/watch?v=AnA-T…​

? How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
? https://www.youtube.com/watch?v=AnA-T…​

? เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
? https://www.youtube.com/watch?v=JrNKY…​
คำคุณศัพท์ Adjective | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน| Part of speech |

source