in

คำทั้ง 8 ประเภทในภาษาอังกฤษ (Parts of Speech) ที่คนเรียนภาษาอังกฤษต้องรู้ตามไปเรียนภาษาอังกฤษกับครูหวานต่อที่

Facebook: https://www.facebook.com/kruwhanenglishonair
Instagram: https://www.instagram.com/english_kruwhan

source