in

ติวสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ : วิธีจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบถูกวิธีติว ก.พ. อังกฤษ ภาค ก : แนะนำวิธีการจำ Vocabulary อังกฤษ ภาค ก แบบถูกวิธี

เพลย์ลิสต์ติว ภาษาอังกฤษ กพ ภาค ก ครูแปะ link ให้ตรงนี้
https://www.youtube.com/watch?v=-u5oTw3ejKo&list=PLnqicFtsen2-MNDprEgCmRWgraX0UgIWi

เทคนิคการเพิ่มทักษะ reading กพ วิชาภาษาอังกฤษ ภาค ก. ครูแปะ link ให้ตรงนี้
https://www.youtube.com/watch?v=7QXOpRbHs2w&list=PLnqicFtsen2-MNDprEgCmRWgraX0UgIWi&index=4

เทคนิคการเพิ่มทักษะ conversation ก.พ. ภาษาอังกฤษ (ภาค ก) ครูแปะ link ให้ตรงนี้
https://www.youtube.com/watch?v=erm1N_sGrfA&list=PLnqicFtsen2-MNDprEgCmRWgraX0UgIWi&index=5

เทคนิคการเดา ภาษาอังกฤษของ ก.พ. แบบถูกวิธี ครูแปะ link ให้ตรงนี้
https://www.youtube.com/watch?v=N5qJxp4POUM&list=PLnqicFtsen2-MNDprEgCmRWgraX0UgIWi&index=6

#กพ64 #สมัครสอบกพ #ศอ.บต. #ศัพท์ภาษาอังกฤษ

source