in

ถ้าอยากให้Rainเป็นประธานกริยาต้องใส่อะไร


ฝนตกมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน ต้องใช้กริยาอะไรคะ?อ่านต่อ ได้ที่นี่