in

ภาษาจีนพื้นฐาน-การขนส่ง EP3.วันละ5คำแค้2นาทีเองได้พัฒนาทุกวันนะHello,大家好.我是娜娜老师.
วันละ5คำ พัฒนาทุกวัน
อย่าลืมพูดตามเหล่าซือด้วยนะ

交通工具—การขนส่ง EP3

警车รถตำรวจ jǐngchē
救护车รถพยาบาล jiùhù chē
消防车รถดับเพลิงxiāofáng chē
面包车รถตู้miànbāochē
垃圾车รถบรรทุกขยะlā jī chē

这里有警车。Zhè li yǒu jǐng chē
ที่ นี่ มี รถตำรวจ

这里这里有救护车。Zhè li yǒu jiù hù chē
ที่ นี่ มี รถพยาบาล

这里有消防车。Zhè li yǒu xiāo fáng chē
ที่ นี่ มี รถดับเพลิง

这里有面包车。Zhè li yǒu miàn bāo chē
ที่ นี่ มี รถตู้

这里有垃圾车。Zhè li yǒu lā jī chē
ที่ นี่ มี รถบรรทุกขยะ

source