in

ภาษาจีนพื้นฐาน-การขนส่ง EP2.วันละ5คำแค้2นาทีเองได้พัฒนาทุกวันนะHello,大家好.我是娜娜老师.
วันละ5คำ พัฒนาทุกวัน
อย่าลืมพูดตามเหล่าซือด้วยนะ

交通工具—การขนส่ง EP2

船เรือ chuán
火车รถไฟ huǒ chē
轻轨BTS qīng guǐ
天铁BTS tiān tiě
地铁รถไฟใต้ดิน dì tiě

我坐船去旅游。Wǒ zuò chuán qù lǚyóu.
ฉัน นั่ง เรือ ไป เที่ยว

我坐火车去旅游。Wǒ zuò huǒchē qù lǚyóu.
ฉัน นั่ง รถไฟ ไป เที่ยว

我坐轻轨去旅游。Wǒ zuò qīngguǐ qù lǚyóu.
ฉัน นั่ง BTS ไป เที่ยว

我坐天铁去旅游。Wǒ zuò tiān tiě qù lǚyóu.
ฉัน นั่ง BTS ไป เที่ยว

我坐地铁去旅游。Wǒ zuò dìtiě qù lǚyóu.
ฉัน นั่ง รถไฟใต้ดินไป เที่ยว

source