in

ภาษาจีน ชั้นป5-6 บทที่1 ในหนึ่งวันของฉัน ครั้งที่ 2 (9 มิ ย 2564)ภาระงาน
-ทำแบบฝึกหัด หน้า 7 และ 9
หมายเหตุ: เสร็จแล้ว นำมาส่งวันเปิดเรียนปกติค่ะ

source