in

ภาษา จีน พื้นฐาน หนังสือเรียนตามหัวข้อ 47 (ชั้น 2/47) อธิบายอธิบาย 也就, เข้าระหว่าง 只、就และ 也就


ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 47 (ตอนที่2/47) อธิบายการใช้ 也就,ความแตกต่างระหว่าง 只、就และ 也就
ภาษา จีน พื้นฐาน

พยายาม 也就, ข้ามระหว่าง 只、就และ也就,ขัดและวัด 也就只能,也就想想,也就只能想想,也就会了,也就这么,也就那么
source