in

ภาษา อังกฤษ ออนไลน์ ภาษาอังกฤษรอบตัวคุณ l วลีภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการประชุมออนไลน์


English Around You l ประโยคภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการประชุมออนไลน์
ภาษา อังกฤษ ออนไลน์

English Around You l วลีภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการประชุมออนไลน์ – “Prepare a meeting” หรือ “arrange a meeting” เป็นภาษาอังกฤษ พูดยังไงดี? โดย อ.จันทนาท จินศรี และ อ.พุทธนัส สวัสดิ์โยธิน . ออกอากาศ [ 26 เมษายน 2565 ]
ติดตามฟังได้ทาง #RmuttRadio #Englisharoundyou #English #สนทนาภาษาอังกฤษ #ราชมงคลวิทยุธัญบุรี #ไวยากรณ์ #สำนวนภาษาอังกฤษ
source