in

สอน ภาษา อังกฤษ สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (สร้างสื่อด้วย MS-PowerPoint)


สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องสี (สร้างสื่อด้วย MS-PowerPoint)
สอน ภาษา อังกฤษ

เรียบเรียง / เรียบเรียง / เรียบเรียงโดย นางสาวอาภรณ์ เหมือนละมัย อาจารย์สายอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ขอขอบคุณเพลง Just Right (GOT7)
source