in

สอน ภาษา อังกฤษ อบรมการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)


อบรมการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
สอน ภาษา อังกฤษ

การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมจาก 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนไทยในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถวางแผนกิจกรรมการออกแบบเพื่อการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมีครูต่างชาติจาก British Council และ Master Trainers คอยให้การสนับสนุนด้านภาษา และกิจกรรมต่างๆ (Boot Camp)
source