in

เทคนิควิธีการจำคำศัพท์ใหม่ | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | เริ่มเรียนอังกฤษ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและเทคนิคที่ช่วยให้จำคำศัพท์ได้ ในแต่ละวัน

source