in

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า Money เงิน มีชื่อที่แตกต่างกันเรียนภาษาอังกฤษฟรี
? ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
? https://www.youtube.com/watch?v=IHu-K

? ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
? https://www.youtube.com/watch?v=URCUv

? ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
? https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r

? เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
? https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1

? 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
? https://www.youtube.com/watch?v=iGS5s

? ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
? https://www.youtube.com/watch?v=BYqot

?วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
?https://www.youtube.com/watch?v=in1gK

? Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
? https://www.youtube.com/watch?v=AnA-T

? How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
? https://www.youtube.com/watch?v=AnA-T

? เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
? https://www.youtube.com/watch?v=JrNKY

? คำเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ พื้นฐาน FANBOYS คืออะไร
? https://www.youtube.com/watch?v=6g8MlhZhBcE

source