in

เรียนภาษาอังกฤษ | รวมศัพท์ วัน เดือน ปี และวันต่างๆ | พร้อมตัวอย่างประโยคการเขียนวัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับวัน เดือน ปี
การอ่านปี (พ.ศ.) ในภาษาอังกฤษ ให้อ่านแยกทีละ 2 หลัก แล้วเติมคำว่า BE (Buddhist Era) ต่อท้าย
พ.ศ. 2500 อ่านว่า twenty-five hundred B E
พ.ศ. 2516 อ่านว่า twenty-five sixteen B E
ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี! อื่นๆๆ
? ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
? https://www.youtube.com/watch?v=IHu-K…​

? ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
? https://www.youtube.com/watch?v=URCUv…​

? ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
? https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r…​

? เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
? https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1…​

? 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
? https://www.youtube.com/watch?v=iGS5s…​

? ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
? https://www.youtube.com/watch?v=BYqot…​

?วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
?https://www.youtube.com/watch?v=in1gK…​

? Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
? https://www.youtube.com/watch?v=AnA-T…​

? How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
? https://www.youtube.com/watch?v=AnA-T…​

? เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
? https://www.youtube.com/watch?v=JrNKY…​

source