in

เรียนภาษาเกาหลีที่คนเกาหลีพูดบ่อยๆ การใช้คำว่า [아무 อามู] 아무거나 아무데나 아무렇지도 않아 태국어회화아무나 좀 도와주세요 ไม่ว่าใครก็มาช่วยฉันหน่อยค่ะ
아무도 없어요 ไม่มีใครเลยค่ะ
아무도 몰라요 ไม่มีใครรู้เลยค่ะ
저는 아무거나 다 잘 먹어요 ฉันกินอะไรก็ได้ค่ะ กินได้หมดค่ะ
아무것도 없어요 ไม่มีอะไรเลยค่ะ
아무것도 아니야 아무것도 아니에요 ไม่มีอะไรค่ะ
아무 데나 가자 ไปไหนก็ได้ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปกันเถอะ
아무 데도 못 가요 ไปไหนก็ไม่ได้
아무렇지도 않아 ไม่ได้เป็นอะไร ไม่รู้สึกอะไรเลย
아무것도 하기 싫어 ฉันไม่อยากทำอะไรเลย
아무도 만나기 싫어 ฉันไม่อยากพบใครเลย

#ฮันนี่บีเกาหลี #허니비태국어 #honeybeekorea

source