in

เรียน ภาษา จีน ออนไลน์ เรียนภาษาจีนออนไลน์ครั้งที่ 3


เรียนออนไลน์ภาษาจีน ครั้งที่3
เรียน ภาษา จีน ออนไลน์

คลิปนี้จะต่อจากคลิปที่แล้ว ให้นักเรียนทบทวนตัวเลข 1-10 เป็นภาษาจีนและฝึกเขียน 6-10
source