in

แปล ภาษา อังกฤษ เป็น ไทย affection ออกเสียงว่า แปลว่า อะไร แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย By ENCONCEPT Dictionary


affection ออกเสียงว่า แปลว่า อะไร แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย By ENCONCEPT Dictionary
แปล ภาษา อังกฤษ เป็น ไทย

source