in

???1/3 ภาษาอังกฤษ Google Meet : Learn @Home Project l การเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1คลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนจันทศิริวิทยา ในโครงการ JSV Learn @Home Project

source