in

30 คำศัพท์ Thai fruits | ผลไม้ไทย| ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | ครูออยเรียนง่ายภาษาอังกฤษVocab ผลไม้ไทย คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ไทย 30 ชนิด เรียนเพื่อเอาไว้ใช้สนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเกี่ยวกับผลไม้ไทย หรือสำหรับแม่ค้าพ่อค้าที่ขายผลไม้ไทย

source