in

500 ประโยคภาษาอังกฤษ | ใช้ในชีวิตประจำวัน | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ#ฝึกพูดภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

รวม 500 ประโยคคำศัพท์และวลีที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เต้น ภาษาอังกฤษทั่วทั่วไป ผู้ที่เริ่มเรียนก็เรียนได้ค่อยๆฝึกกันไปนะจ๊ะภาษาอังกฤษง่ายๆเรียนได้ด้วยตนเอง

source